Darovací smlouva na nemovitost vzor

By on Srpen 2, 2010
smlouva2

Vzor, neboli šablona. Nevíte si rady jak vyplnit formulář? Potřebuje vzor kupní smlouvy na auto, vzor kupní smlouvy na byt, vzor kupní smlouvy na nemovitost? Vzor může pomoci i při hledání zaměstnání. Žadatel o práci musí do svého vybraného zaměstnání zaslat životopis a průvodní dopis.

Vzor smlouvy – většinu smluv naleznete v dnešní době na internetu.  Tyto smlouvy jsou pouze vzory, které Vám mají pomoci, k uzavření správné a bezchybné smlouvy. Vzory uvedené na našich stránkách jsou pouze informativní! Pro Váš konkrétní případ doporučujeme poradit se s právníkem a nejlépe nechat si smlouvu zkontrolovat právníkem.

Darovací smlouva na nemovitost vzor

Dárce

…………………

…………………

………………..

Obdarovaný

……………….

………………

………………

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Darovací smlouvu
podle §628 a následujících občanského zákoníku

I.

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č.p. ………. na pozemku ………. o výměře ………… m2 v k.ú. ……………………, obec ……………., okres Teplice, zapsané na listu vlastnictví č. ……………., Katastrální úřad

II.

1. Dárce touto smlouvou daruje nemovitost uvedenou v článku I. této smlouvy obdarovanému a převádí na obdarovaného vlastnické právo k této nemovitosti.

2. Obdarovaný uvedený dar přijímá.

III.

1. Dárce prohlašuje, že se k darované nemovitosti nevážou dluhy, věcná břemena ani jiné právní povinnosti..

2. Dárce seznámil obdarovaného s pravdivým a skutečným stavem nemovitosti uvedené v článku I této smlouvy.

IV.

1. Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darované nemovitosti, která je předmětem této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí.

2. Dárce se zavazuje podat návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

V.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V ……………………………………. Dne……………………

………………………..                                                                    ……………………………

Dárce                                                                                       Obdarovaný

About mcever4

One Comment

  1. Heimlichová

    2.12.2013 at 14.53

    Dobrý den, je třeba platnost této smlouvy ověřit právníkem nebo notářem? Děkuji

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>