Nájemní smlouva vzor

By on Srpen 2, 2010
Man Signing Contract

Vzor, neboli šablona. Nevíte si rady jak vyplnit formulář? Potřebuje vzor kupní smlouvy na auto, vzor kupní smlouvy na byt, vzor kupní smlouvy na nemovitost? Vzor může pomoci i při hledání zaměstnání. Žadatel o práci musí do svého vybraného zaměstnání zaslat životopis a průvodní dopis.

Vzor smlouvy – většinu smluv naleznete v dnešní době na internetu.  Tyto smlouvy jsou pouze vzory, které Vám mají pomoci, k uzavření správné a bezchybné smlouvy. Vzory uvedené na našich stránkách jsou pouze informativní! Pro Váš konkrétní případ doporučujeme poradit se s právníkem a nejlépe nechat si smlouvu zkontrolovat právníkem.

Nájemní smlouva vzor

Nájemní smlouva
(dle občanského zákoníku)

Pronajímatel

…………………………..

…………………………….

……………………………

a

Nájemce

…………………………………

……………………………….

……………………………….

uzavírají smlouvu o nájmu bytu tohoto znění:

I.

Úvodní ustanovení

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bytu číslo…………….

adresa …………………………………………………………………………. , č.p. …………..… , patro ………. ……… .

II.

Předmět nájmu

1. Předmětem nájmu je byt …+1 uvedený v článku I o celkové výměře podlahové plochy 50,5 m2.

2. Byt sestává z ……………………………………………………………………………………………………… ………… ……… ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Stav bytu a jeho vybavení, je uvedeno v protokolu o odevzdání a převzetí bytu, který tvoří přílohu č. 3 této nájemní smlouvy. V protokolu bude uveden stav měřičů energií – plyn, elektrická energie – ke dni předání bytu.

4. Pronajímatel tímto přenechává byt nájemci do užívání.

III.

Doba trvání nájmu

  1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem …………., konče dnem ……………
  2. Nájemci je poskytnuto právo přednostního nájmu na další 1 rok (12 měsíců) za předpokladu, že o toto prodloužení požádá nejpozději 2 měsíce před uplynutím sjednané doby nájmu a zároveň přistoupí na novou výši nájemného.
  3. Nájem končí uplynutím sjednané nájemní doby,
    nebo písemnou dohodou smluvních stran,
    nebo výpovědí podanou pronajímatelem z důvodů uvedených v § 711 občanského zákoníku,
    nebo výpovědí podanou nájemcem bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
  4. Nájemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že při ukončení nájmu nemá nárok na zajištění náhradního bydlení ze strany pronajímatele.

IV.

Nájemné

1. Nájemné za užívání bytu činí …………………Kč, slovy……………………………………………………… za kalendářní měsíc.

2. V nájemném nejsou zahrnuty poplatky

a) Dlouhodobá záloha na opravy

b) ČRo a ČT poplatek

c) Záloha na teplo

d) Záloha na teplou a studenou vodu

e) Výdaje na správu, výtah

f) Elektrická energie

g) Plyn

3. Platby na úhradu těchto služeb (s výjimkou 2.f) a 2.g) el. energie a plyn) budou hrazeny spolu s nájemným měsíčně zálohově ve výši dle rozpisu služeb, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

Skutečná výše cen a záloh za jednotlivé služby se zúčtuje vždy za kalendářní rok nejpozději do 30 ti dnů po ukončení nájmu. V průběhu roku je pronajímatel oprávněn po předchozím oznámení nájemci změnit měsíční zálohy na základě změny rozsahu nebo kvality služeb od dodavatele.

Nájemné bude zasíláno jednou za kalendářní měsíc a to k 15 dni kalendářního měsíce na bankovní účet ………………………………………………. .

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádnost veškerých plateb nájemce dle této smlouvy bude zajištěna složením kauce ve výši ………….. měsíčních nájmů na účet pronajímatele. Kauce bude zaplacena při podpisu smlouvy na shora uvedený účet pronajímatele. V případě prodlení nájemce s platbami nájemného, služeb a ostatních dlužných částek dle této smlouvy včetně nákladů na uvedení prostor do původního stavu je pronajímatel oprávněn použít složenou kauci na úhradu tohoto dluhu.

V tomto případě je nájemce povinen kauci doplnit na původní výši nejpozději do 3 dnů po oznámení pronajímatele o vyčerpání kauce. Kauce bude nájemci vrácena při ukončení nájemní smlouvy a řádném předání vyklizených pronajatých prostor.

V.

Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu

Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu vyplývají z občanského zákoníku § 687 až § 695.

Nájemce bytu je dále povinen:

1. Udržovat čistotu před svým bytem (stanoven domovní úklidový rozvrh).
2. Neskladovat v bytě (včetně sklepní kóje) toxické a hořlavé látky v množství, jež by mohlo ohrozit zdraví a bezpečnost osob v budově.
3. Odstranit sám na vlastní náklady veškeré závady a poškození, které způsobil v bytě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má pronajímatel právo požadovat od nájemce náhradu.

4. Provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad, v případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce byt uvedl do původního stavu.

5. Oznámit pronajímateli jména osob, kteří s ním bydlí ve společné domácnosti.

6. Společné prostory domu používat pouze k účelům, k nimž jsou určeny a tak aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců.

7. Přenechat byt do podnájmu třetí osobě.

8. Porušení povinností, je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele.

VI.

Ostatní ujednání

1. Při ukončení nájmu je nájemce povinen užívaný byt včetně příslušenství zcela vyklidit a předat pronajímateli. Při předání bude sepsán protokol o stavu bytu s přihlédnutím k běžnému opotřebení a stavebním úpravám realizovaných za písemného souhlasu pronajímatele.

2. V případě prodlení nájemce s vyklizením bytu se sjednává pokuta ve výši ……. ……….Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ihned po jejím vyúčtování a je započitatelná na složenou kauci dle článku IV. Odst. 4 této smlouvy

VII.

Nedílné součásti této smlouvy

1. Výpis z katastru nemovitostí – příloha č. 1
2. Protokol o předání bytu – příloha č. 2
3. Fotodokumentace bytového vybavení – příloha č. 3
4. Rozpis výše záloh za služby spojené s nájmem – příloha č. 4

VIII.

Prohlášení stran

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V ………………………………………………………….Dne ……………………………

…………………………                                                          ………………………………

Pronajímatel                                                                              Nájemce

About mcever4

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>